Stora investeringar väntar NVAA – staten borde visa ledarskap

I en debattartikel i Norrtelje Tidning skriver VD Andreas Lundin Lindgren att Sverige står inför stora utmaningar för vatten och avlopp och vill se ökad samordning på nationell nivå. Nedan kan du läsa Andreas debattartikel.

Vattnets betydelse för vårt samhälle kan inte överskattas, men tillgång till vatten med hög kvalitet är inte självklart.

Stigande underhållskostnader, striktare reningskrav på avloppsvatten, ökat behov av säkerhet, PFAS-problematik och nödvändig läkemedelsrening är bara några exempel på vad som kommer att kräva betydande insatser och investeringar. Gamla, åldrande infrastrukturer behöver moderniseras och uppgraderas. PFAS-kemikalier har påvisats orsaka hälsorisker och har drabbat vattenförsörjningen i några kommuner i Sverige, vilket även vi i Norrtälje behöver ha under uppsikt. Likaså är läkemedelsrester i våra vatten en växande oro – där har vi i Norrtälje och Rimbo genomfört två pilotstudier om hur vi kan förbättra våra vattenreningsmetoder. Klimatförändringar komplicerar bilden ytterligare och vi behöver anpassa vår infrastruktur och våra metoder för att hantera utmaningarna på bästa sätt, vilket vi nu tar i beaktande när vi bygger om avloppsreningsverket i Lindholmen.

Investeringsbehovet för vatteninfrastruktur är enormt

Svenskt Vatten har gjort en bedömning att det finns ett behov av att öka investeringstakten med över 40 procent jämfört med dagens investeringstakt. Detta innebär naturligtvis en stor utmaning även för Norrtälje kommun. Utöver förnyelsebehovet av en åldrande vatteninfrastruktur och striktare reningskrav finns behov av att bygga ut den kommunala VA-försörjningen till större bebyggelser med enskilt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan och för att säkra kvaliteten på dricksvatten. Norrtälje Vatten och Avfall AB har nära samarbete med Norrtälje kommun för att prioritera och planera VA-utbyggnaden i kommunen.

I dag är vattenförsörjning ett kommunalt ansvar men det har även en stor nationell betydelse. Därför krävs det en gemensam strategi. Svensk Vatten har publicerat en nationell ”blå färdplan”. Där påvisas behovet av att Sveriges regering tar ett tydligare ledarskap avseende samordning, resursfördelning och ökad investeringstakt. Norrtälje och många andra kommuner får det svårt att själva hantera det stora investeringsbehovet utan drastiska taxehöjningar. Tillsammans med övriga kommuner i Sverige vill vi se en ökad samordning på nationell nivå. Vi på Norrtälje Vatten och Avfall AB arbetar för att på bästa sätt säkerställa en trygg och robust VA-försörjning för hela Norrtälje kommun.

För att uppnå en robust VA-försörjning behöver vi se utmaningarna inte bara som problem utan också som möjligheter: skapa jobb, främja hållbarhet och säkra vår livsmedelsförsörjning. Arbetet med att stärka vattenförsörjningen är inte bara en nödvändighet – det är en investering i vår gemensamma framtid.

Andreas Lundin Lindgren, VD, Norrtälje Vatten och Avfall

Senast ändrad: 09 oktober 2023