Frågor och svar om VA-taxan

Kommunfullmäktige har beslutat att följa branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag för VA-taxa sedan 1 januari 2021.

Det är upp till var och en att definiera vad som är billigt och dyrt, men det är svårt att hitta andra livsmedel där man får så mycket för pengarna. Våra abonnenter betalar cirka tio öre per liter rent och kvalitetssäkrat dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten.

För att täcka nödvändiga kostnader för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kunder inom verksamhetsområdena finansierar gemensamt VA-anläggningarna i kommunen. VA-taxan ser till att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga, så att alla i kommunen betalar lika mycket för de tjänster de har möjlighet att nyttja.

Det är en mängd olika faktorer som gör att VA-taxorna varierar så mycket. Några exempel: kommunens storlek, hur många som är anslutna till kommunalt VA, hur glest befolkad kommunen är, hur mark- och vattenförhållanden ser ut och hur stora investeringsbehov som gjorts och finns framöver.

Norrtälje kommun prickar in flera av de faktorer som är kostnadsdrivande. Infrastrukturen har byggts ut mycket, kommunen är vidsträckt med många verk och långa ledningar vilket ger höga driftkostnader. Nu är vi inne i en fas där vi behöver reinvestera och uppgradera befintlig anläggning samtidigt som Norrtälje tätort expanderar.

Merparten av Sveriges kommuner följer Svenskt Vattens basförslag för att få en mer hållbar och rättvis VA-taxa. Den nya strukturen hjälper oss att definiera vilka som ska betala för de olika tjänsterna och på så sätt uppfylla vattentjänstlagens krav.

Med den nya taxestrukturen delas brukningsavgiften upp på fyra vattentjänster:

  • Dricksvatten (t.ex. vattnet som kommer i kranen)
  • Spillvatten (t.ex. avloppsvatten från WC och disk)
  • Dagvatten fastighet (t.ex. vatten från husdränering och stuprör)
  • Dagvatten gata (t.ex. vatten som rinner ner i gatubrunnar)

Dagvatten gata har tillkommit i den nya strukturen. En annan förändring är att den fasta årliga avgiften per mätställe med vattenmätare har ersatts av en avgift per lägenhet. Det är antalet lägenheter som ska spegla fastighetens nytta av att ha tillgång till den allmänna va-anläggningen.

I VA-taxan definieras en lägenhet som ett eller flera utrymmen i en eller flera byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många lägenheter det finns på fastigheten. En lägenhet kan vara ett enbostadshus eller en traditionell lägenhet i ett flerbostadshus. Det kan även vara en uthyrningsdel, ett Attefallshus eller något annat som passar in på beskrivningen. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta (BTA, Bruttototalarea enligt Svensk standard) generar en lägenhetsavgift.

Inom verksamhetsområde för dagvatten betalar du en fast avgift per år för kommunens omhändertagande av dagvatten. Avgiften är uppdelad i dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem.

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för VA. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster.

Mätarna blir kvar som förut, det är bara den fasta avgiften som upphör. För extra mätställen kommer dock avgift att tas ut även i den nya taxan.

I menyn här intill hittar du mer information och länk till taxan i sin helhet. För frågor om va-taxan ser vi gärna att du mejlar oss på va-taxa@nvaa.se. Du är givetvis välkommen att kontakta Kundservice.

Kontakt och öppettider för Kundservice

Senast ändrad: 04 maj 2022