Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om den nya VA-taxan 2021

Kommunfullmäktige har beslutat att följa branschorganisationen Svenskt Vattens standard för VA-taxor. Taxorna avser 2021, betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod. VA-taxan består av tre delar:

Fast avgift på max 4 953 kronor per år

Alla VA-kunder betalar en fast avgift för att kunna vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen. För vissa, som inte har möjlighet att nyttja till exempel dagvatten, kan taxan vara reducerad. De allra flesta betalar en fast avgift. Har en fastighetsägare begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning.

Lägenhetsavgift á 3 485 kronor per år

Begreppet lägehetsavgift handlar inte enbart om traditionella lägenheter. I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten med egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta räknas som en lägenhet. Man brukar tala om bruttototalarea (BTA).

Förbrukningsavgift 37,10 kronor per kubikmeter

En rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. En kubikmeter vatten kostar 37,10 kronor.

Vad har förändrats i den nya taxestrukturen?

Med den nya taxestrukturen delas brukningsavgiften upp på fyra vattentjänster:

  • vatten
  • spillvatten
  • dagvatten fastighet
  • dagvatten gata 

 

I den gamla taxan utgick man bara från två vattentjänster: vatten och avlopp. Det innebar att även kunder som inte nyttjade dagvattentjänster, fick betala för det. En annan förändring är att den fasta årliga avgiften per mätställe med vattenmätare har ersatts av en avgift per lägenhet. Det är antalet lägenheter som ska spegla fastighetens nytta av att ha tillgång till den allmänna  va-anläggningen.

Vad räknas som en lägenhet?

Begreppet lägehetsavgift handlar inte enbart om traditionella lägenheter. I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten med egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta räknas som en lägenhet. Man brukar tala om bruttototalarea (BTA).

Bruttoarean på fakturan stämmer inte, vad gör jag?

I de fall vi inte haft tillgång till information om bruttoarea för verksamhetslokaler har vi uppskattat bruttoarean. Välkommen att lämna rätt uppgifter genom att mejla oss på info@nvaa.se.

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för VA. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster.

Var är skillnaden mellan dagvatten gatan och dagvatten fastighet?

Inom verksamhetsområde för dagvatten betalar du en fast avgift per år för kommunens omhändertagande av dagvatten. Avgiften är uppdelad i dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem.

Varför har kommunen valt att ändra taxestruktur?

Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna fördelas enligt nyttoprincipen, det vill säga abonnenter skall betala utifrån tjänster som de nyttjar. Genom förändringarna i taxestrukturen, får kommunen en VA-taxa som motsvarar Svenskt Vattens basförslag och bedöms leva upp till vattentjänstlagens krav på skälig och rättvis avgiftsfördelning. 

Min avgift har höjts med 6 procent, varför då?

Den nya taxestrukturen gör att avgifterna kan förändras beroende på vilka delar du har möjlighet att nyttja. Vissa får lägre kostnad, andra högre. Utöver den nya strukturen har kommunfullmäktige beslutat att höja VA-taxan med 6 procent 2021. Norrtälje kommun är en stor kommun och har ett ökat intäktsbehov för att täcka framtida investeringar.

Vad händer med vattenmätarna?

Mätarna blir kvar som förut, det är bara den fasta avgiften som upphör. För extra mätställen kommer dock avgift att tas ut för även i den nya taxan.

Jag har fler frågor, vart vänder jag mig?

För frågor om va-taxan ser vi gärna att du mejlar oss på va-taxa@nvaa.se. Du är givetvis välkommen att kontakta kundtjänst.

Kontakt och öppettider för kundtjänst