Underhållsspolning överföringsvattenledning Spillersboda-Håtö

Publicerat 2023-03-03 12:09

Underhållsspolning överföringsvattenledning Spillersboda – Håtö

Under mars månad kommer en ny kommunal huvuddricksvattenledning mellan Spillersboda och Håtö att underhållsspolas. 

Under tiden spolning pågår kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig.

Överflödigt spolvatten kommer rinna ut i dagvattendiken i korsningen Boängsvägen / Spillersbodavägen / Hasselängsvägen, vilket kommer att ske så länge underhållsspolning pågår. Vattennivån i dikena kan därmed bli onormalt höga.